中史科優秀選 (2017.10.9)

SAM 2132 SAM 2120 SAM 2123 SAM 2124
SAM 2125 SAM 2126 SAM 2127 SAM 2128
SAM 2129 SAM 2130 SAM 2136 SAM 2137
SAM 2139 SAM 2142 SAM 2144 SAM 2147
SAM 2148 SAM 2149 SAM 2150 SAM 2151
SAM 2152